Arte Hotel Sofia

Privacy Policy

Arte Hotel Sofia

Hotel Policy

Този документ съдържа Политика за защта на личните данни, каква лична информация събираме, с каква цел го правим.

Политиката е изготвена съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).   

Данни за администратора:

 “Хоспиталити Мениджмънт Консултинг“ ООД , ЕИК: 207128556, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 5

“Хоспиталити Мениджмънт Консултинг“ ООД обработва лични данни на своите клиенти като администратор, във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности.

Обработващ лични данни е служителят, който обработва лични данни от името на администратора. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Лични данни са

 • Име, адрес, данни от документ за самоличност, мобилен телефон, електронна поща, банкови данни, период на престой, видеозаписи от охранителни камери;
 • Данни, свързани с плащания и издаване на фактури;
 • Информацията предоставена чрез телефонни разговори, имейл кореспонденция или друг начин на комуникация;
 • Информацията, която събираме от Вас и обработваме чрез Уебсайта, Quendoo: Booking Engine и други;
 • „Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Политиката за „бисквитки“ на Хотел Арте;

Основни принципи при обработване и защита на данните

 • данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • данните се събират само за изрични, конкретно указани и легитимни цели;
 • обработваните данни са сведени до необходимия минимум във връзка с поставените цели;
 • данните се поддържат в актуален вид и за не по-дълъг срок от необходимото;
 • обработването се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, загуба, унищожаване или повреждане;
 • осигурява се достъп до данните на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга;
 • оказва се максимално съдействие при упражняване на права от субекти на данни;
 • Обработването на лични данни включва дейността по събиране, записване, организиране, съхранение, промяна, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, изтриване, унищожаване.

II. Какви данни се обработват

1. Лична информация при предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

При извършване на резервации (чрез Уебсайта, телефонен разговор или на място) събираме и обработваме Ваши лични данни с цел надлежно изпълняване на задълженията ни към Вас като в обхвата на тези лични данни попадат:

 • Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис;
 • В ограничени случаи и данни на придружаващите лица под 18г., необходими за попълване на адресните карти по настаняване (имена, дата на раждане/ЕГН, адрес);
 • Данни за контакт: адрес, телефон, електронна поща;
 • Данни относно резервацията – датите на престой, информация за настаняване и освобождаване, изрично посочени от Вас предпочитания (например стая с едно, две или повече легла);
 • Данни свързани с плащанията:  (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код;
 • Данни свързани с издаването на фактури: наименование на юридическото лице,  ЕИК и/или друг данъчен или регистрационен номер (за ЕТ и за физически лица) адрес на фирмата;
 • Информация свързана със специфични нужди и изисквания на клиента;
 • Информация свързана с лични данни, които са предоставени във връзка с искания, сигнали, жалби или похвали.

2. Лична информация при предоставянето на ресторантьорски услуги:

 • Идентификационни данни: имена;
 • Данни за контакт: телефон, адрес, електронна поща;
 • Информация свързана със специални изисквания на клиента: предпочитания за храни и напитки; предпочитан начин на плащане; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината);
 • Данни свързани с плащанията:  (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код;
 • Данни свързани с издаването на фактури: наименование на юридическото лице,  ЕИК и/или друг данъчен или регистрационен номер (за ЕТ и за физически лица) адрес на фирмата.

3. Лична информация, когато субектът на лични данни се представлява от друго лице, ( напр. фирма ):

В случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и други подобни. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и други подобни).

4. Лична информация, която е събрана автоматично:

 • Когато използвате нашия уебсайт, събираме лична информация автоматично и от вашето устройство ( компютър, телефон, таблет и др. ) Тази информация може да включва IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език. В повечето случаи тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме;
 • Чрез използване на “бисквитки”, за оптимизиране функционирането на уебсайта. Описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Политиката за „бисквитки“ на Хотел Арте.

5. Лична информация събрана от други източници:

 • В допълнение получаваме информация за Вас и от други източници – наши партньори като доставчици на платежни услуги, както и други трети независими трети страни ( например com и други резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях ), туристически агенции, туроператори и други. Информацията събранаот тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите описани в настоящата политика.

6. Видеонаблюдение и сигурност

 • Съгласно изискванията на българското законодателство прилагаме мерки за сигурност, които включват: алармени системи и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение;
 • Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградата на Хотел Арте и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и други подобни.

III. Цели и основания за събиране на лични данни  

Използваме личните Ви данни за следните цели:

1. За обработване на резервацията Ви

2. За предоставяне на услуги по направената резервация

3. За да осигурим престоя Ви

4. За комуникация с Вас относно резервацията и престоя Ви

5. За поддържане на регистрите ( напр. регистър за настанените туристи, съгласно Закона за туризма )

6. За Вашата сигурност и защта на нашето имущество

7. За статистически цели

8. Обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях.

9. Осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство.

10.  Други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.), свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

11.  Директен маркетинг:

При наличието на изрично съгласие от страна на Субекта на данни  можем да обработваме следните лични данни: имена, телефон, адрес, електронна поща; информация за типа и обема на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от нас и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг като предлагане на други стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на допитвания, анкети с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие;

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни.  В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие се прекратява.   

IV. Кaтегории получатели на лични данни 

Посочените по-горе данни предоставяме  на наши доверени партньори, до колкото това е необходимо за използваните от нас услуги, ( например поддръжка на сайта ни ), за които сме се уверили, че спазват необходимите стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.  

Други трети страни, които могат да получават  Вашите лични данни са:

 • Компетентни държавни, общински или съдебни органи;
 • Одитори;
 • Финансови институции и други.

V. Права на субектите на данни във връзка с личните им данни

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате коригиране на лични Ви данни, както и на данните, които не са вече актуални;
 • Можете да възразите срещу събирането и бъдеща обработка на вашите лични данни, както и да поискате те да бъдат коригирани, актуализирани или изтрити (в случаите, в които за нас не е налице правно основание да продължим да ги обработваме).
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • други случаи, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
 • По Ваша лична преценка и по всяко време Вие имате правото да възразите срещу извършваното от нас обработване на Ваши лични данни, като при направено такова искане, ще прекратим обработването незабавно, освен ако съществуват законови основания в обратен смисъл, които имат предимство пред Вашите лични интереси и претенции;
 • При направено искане за изтриване на лични данни, ще бъдете уведомени веднага след като е извършено заличаването или унищожаването им. 

VI. Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Уебсайт:  https://www.cpdp.bg/.

VII. Актуализиране на политиките за поверителност

Настоящите Политики за поверителност се изменят съобразно изискванията на българското и европейското законодателство.

VIII. Контакти

Ако имате някакви въпроси или коментри относно настоящата политика, или относно обработваните от нас Ваши лични данни, можете да го направите по следния начин:

Адрес: гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 5, хотел Арте

Имейл адрес:

Телефон за контакт: 0878 360 277

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от “Хоспиталити Мениджмънт Консултинг“ ООД в качеството си на администратор на лични данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).   

Настоящите Политики за поверителност са одобрени и публикувани на ………2022г. 

Come and invite your closest ones for the Christmas and New Year holidays at Arte Hotel Sofia!

Get together with your loved ones during the best time of the year.

15% off

15% отстъпка

Book a stay until the end of December 2023 and take advantage of the promotional terms!

In oder to get it, just use a promocode

CHRISTMAS

*The promotional offer is valid for reservations made until 31.12.2023 for stays until 31.12.2023.

-15%
crosschevron-downtext-align-justify